L.S. Edits
NL-EN and EN-NL translator and editor

Diensten ~ Services

 U wilt uw tekst (laten) vertalen of corrigeren, maar niet laten veranderen. Per slot van rekening is het herschrijven van teksten een heel andere tak van sport. Ik vind het dan ook belangrijk om uw persoonlijke schrijfstijl te behouden. 

Vertalen

Bij mij kunt u terecht voor vertalingen van Nederlands naar Engels en Engels naar Nederlands. Of uw teksten nu algemeen of gespecialiseerd zijn, zodra ik de tekst zie kan ik u vertellen of ik de juiste persoon voor de vertaling ben.

Ik ben gespecialiseerd in techniek en chemie. Daarnaast heb ik ruime ervaring in verscheidene andere onderwerpen, waaronder regelgevingskaders, medisch / gezondheidzorg, marketing, en toerisme.

Redigeren

Uw doel is er voor te zorgen dat uw teksten een goed kloppen geheel vormen. Bij het redigeren is dit precies waar ik op let, zonder in essentie de stijl van uw tekst te veranderen.

Proeflezen

Proeflezen gaat om de spreekwoordelijke en letterlijke 'puntjes op de i'. Zelfs als u goed geschreven teksten heeft, zijn alle schoonheidsfouten er uit gehaald? Bij proeflezen voer ik een laatste controle voor u uit op spelling en punctuatie. Ik kan tevens uw drukproeven controleren op correcte afbreking van woorden.

You'd like to have your text translated or corrected, without altering the essence. After all, copywriting is a whole different ballgame. That is why I find it important to safeguard your personal writing style.

Translating

You can contact me for Dutch to English or English to Dutch translations. Whether your texts are general or specialised, as soon as I see the text, I can tell you if I'm the right person for the job.

I am specialised in engineering and chemistry. In addition, I have solid experience in various other subjects, including regulatory frameworks, medical / health care, marketing, and tourism.

Editing

Your aim is to ensure that your texts are a proper, coherent whole. When editing, this is precisely what I pay attention to without altering the essential style of your text.

Proofreading

Proofreading is all about proverbially and literally 'dotting the i'. Even if your texts are properly written, have all the errors been corrected? When proofreading, I conduct the final review in terms of spelling and punctuation. I can also check your galley proofs to ensure proper hyphenation.